KOMUNISTICKÝ ZLOČINEC JUDr. KLÁR OPĚT V AKCI
Příloha k formuláři tzv. VYSVĚTLENÍ dle č.j.ORVY-63/VY-TČ-98
(4 strany vysvětlení + 31 stran důkazního materiálu)
Krátce před komunálními volbami v roce 1994 ODS uspořádala v Blansku výjezdní zasedání. Při této příležitosti ministr "spravedlnosti" JUDr. Jiří Novák v Ivanovicích i v Pístovicích prohlašoval, že debolševizace justice byla úspěšně dokončena. Jeho výroky  může potvrdit i OŘ PČR kpt. ing. Jiří Dokoupil nebo zástupce Vyškovských novin. Opak je pravdou. Jiří Novák (ODS) zakonzervoval v justici vyložené zločince. V prvních dnech roku 1997 zasílám dopis nové ministryni spravedlnosti, který otiskly Vyškovské i Necenzurované noviny.
V dopise se JUDr. Parkanové ptám: "Vážená paní, proč strkáte hlavu do zprofanovaného chomoutu?" A konstatuji: "Za sedm let od Listopadové revoluce nebyl odsouzen jediný soudce z řady zločinců, kteří poslali na oprátku stovky českých vlastenců a desetitisíce čestných lidí poslali do jáchymovských gulagů... Nebyla odsouzena Marcela Horvátová, která má na svědomí smrt Pavla Wonky, nebyl odsouzen ostravský soudce Klár, který do "gulagu" poslal Mílu Komínka a po desetiletích jej rehabilitoval tak, že mu vyměřil zbytkový trest .... atd.
P ř e k v a p e n í
Dne 12.2.1998 dostávám od vyškovských policajtů doručenku s výzvou, abych se 24. února dostavil k podání vysvětlení o uvedení nepravdivých údajů o Aloisu Klárovi z Ostravy.
Jsem z toho trochu vedle: že by moje "skleróza" dospěla do stádia, kdy bych si "anděla"pletl s ďáblem? Je přece dokázáno, že JUDr. Alois Klár je darebák, který demokratické justici dělal ostudu. Byl snad odsouzen? Kdy a kým? Nic nevím! Vezmu-li to z jiné strany, pak mám obavu, že se JUDr. Alois Klár pomátl na rozumu, když si přeje reprízu "prasečího procesu".

Z  "p r a s e č í h o   p r o c e s u"
Z Necenzurovaných novin č. 5/1995 :
"Vážený pane doktore Kláre, sděluji Vám, že jste obrovský hnusný prase. Tím se připojuji k redakci NN. U soudu Vám naplivu do ksichtu. S úctou Kuchtiak Karel

Z NN č. 10/95 str.8:
Já, JUDr. Alois Klár, podávám dne 1. března 1993 městské prokuratuře v Ostravě návrh na zahájení vyšetřování podle § 160 tr.ř. a vznesení obvinění podle 163 tr. ř. proti podezřelému Miloslavu Komínkovi, nar. 20.6.1926 ve Sviadnově, okr. Frýdek-Místek, pov. důchodci, t.č. v Kanadě, v městě Torontu... V současné době jsem dostal k nahlédnutí dopis jmenovaného jisté osobě v Ostravě, ve kterém obžalovaný uvádí, že jsem "nenapravitelný darebák" s tím, že můj přípis adresovaný Obecnímu úřadu v PRŽNĚ považuje za hanobící... Navádí organizaci politických vězňů z celého ostravského kraje podniknout protestní akci s tím, že je v nebezpečí uvalení vazby... Jmenovaný opakovaně hrubým způsobem útočí na mé postavení, navrhuji zahájení trestního stíhání proti jmenovanému s tím, aby byl při návratu do republiky vzat do vazby a provedeno řízení touto cestou...
Podepsán JUDr. Alois Klár v.r.

Krajské prokuratuře v Ostravě (přijato 27.5.1993)
"...JUDr. Alois Klár oznámil městské prokuratuře v Ostravě, že dostal k nahlédnutí dopis, v němž ho Miloslav Komínek pomlouvá a navrhuje, aby proti němu bylo zahájeno trestní řízení.... Jednalo se o dopis, který byl adresován Dobromilu Cvrkalovi a Miloslavu Krejzovi, avšak nikomu z nich nebyl doručen. Dopisu se neznámým způsobem zmocnil JUDr. Alois Klár a na základě jeho obsahu podal návrh na zahájení trestního stíhání.... bylo zjištěno, že JUDr. Alois Klár se zmocnil ještě dalších soukromých dopisů, které adresátům nebyly doručeny... Vzhledem k tomu, že JUDr. Alois Klár je předsedou senátu krajského soudu, který svým jednáním zneužívá pravomoci veřejného činitele, porušuje tajemství dopravovaných zpráv a dopouští se nepravdivých pomluv, dáváme tímto z návaznosti na § 3 tr.ř. podnět k zahájení trestního stíhání proti jmenovanému. Podepsáni: Cvrkal Dobromil, Krejza Miloslav, Komínek Miloslav, Ing. Tihelka Oldřich. Ze Svědomí č. 11/1996 str.13:
Na základě otevřeného dopisu ing. Oldřicha Tihelky a KPV ve Frýdku-Místku ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák dne 1. října 1993 s jednacím číslem M - 674/90 mezi jiným píše:
" ...Mohu Vám sdělit, že jsem po zvážení všech okolností podal návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. Aloisu Klárovi, soudci KS v Ostravě, v návaznosti na ustanovení § 67 odstavce 1 a § 44 odstavce 1 a 2 zákona číslo 335/1991 Sbírky, o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby tento soudce byl ze své funkce odvolán". Podepsán Jiří Novák

Z NN č. 10/95 str.12:
Asi před rokem jsem měl dlouhý rozhovor s náměstkem ministra, který si říká ministr spravedlnosti, panem JUDr. Cyrilem Svobodou. Ten mi k případu Dr. Klára řekl toto:
Jistý mukl se vrátil ze sovětského gulagu domů. O otřesných zážitcích vyprávěl, někdo ho udal a pan doktor Klár ho znovu poslal do vězení doma v ČSSR. Jako člověk jsem tímto neštěstím hluboce dojat. Ministerstvo proto podalo podnět ke kárnému řízení. Bylo konstatováno, že Dr. Klár porušil soudcovské povinnosti, ale nikoliv tak závažně, aby byl suspendován. Tolik pan náměstek. / A za dva roky ministr vnitra ČR - pozn. NN /
V Ráji 1852, Pardubice Pavel Levý,
bývalý politický vězeň

Z NN č. 10/1995 str.8:
Z rozsudku Lidového trestního soudu v Ostravě z 31. března 1959 proti Pavlu Tunákovi:
Sp.zn. I T 08/59
... V době od podzimu 1957 do jara 1958 na svém pracovišti ve VŽKG v Ostravě pronášel vícekrát před více zaměstnanci výroky, jimiž znevažoval státní zřízení Sovětského svazu, napadal vzájemný vztah Sovětského svazu a Československa, brojil a vyvolával nepřátelskou náladu proti republice a proti dnešnímu zřízení u nás. ...osočoval sovětské zřízení z nelidského zacházení se zajatci a zmiňoval se také o tom, že státní zřízení v Sovětském svazu je udržováno jen terorem... hovořil také o šikanování těch občanů, kteří nejsou členy KSČ... Pavel Tunák spáchal trestné činy podle §125 a) tr.z a§ 81/1 a) tr.z. Za to se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody na 14 měsíců nepodmíněně...
Podepsán JUDr. Alois Klár

Ze Svědomí č. 11/1996 str. 12:
Vraťme se ale ještě na okamžik k Pavlu Tunákovi, kterého JUDr. Klár odsoudil v r. 1959 ke 14 měsícům odnětí svobody nepodmíněně a později o něm prohlásil, že byl spolupracovníkem Gestapa a členem Hlinkovy hlídky (zřejmě asi gardy).
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 23.8.1990 pod číslem jednacím Rt 42/90 byl Pavel Tunák rehabilitován a rozsudek z r. 1959, podepsaný JUDr. Aloisem Klárem, byl zrušen!
JUDr. Alois Klár v minulosti také napsal, že Pavel Tunák byl postaven v Sovětském svazu před řádný soud, který jej odsoudil k 10 letům vězení. Sdělení ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 27.8.1992 s jednacím číslem 2186/92-95/950/II. však hovoří o něčem jiném - cituji:
"Na základe zistenia, že ste boli dňa 4.4.1945 jednotkami MV ZSSR odvlečený do ZSSR, odkial ste sa vrátili dňa 2.4.1955, priznáváme Vám podľa § 23 odstavce 1 písmena a) zákona číslo 119/1990 Zbierky, odškodné v sume 299.917,-- Kčs."
Konec citátu.

Z NN č.14/95str.10:
Pane Cibulko, z televize jsem se jen velice povrchně dověděl o vaší soudní při s JUDr. Klárem z Krajského soudu Ostrava. I já patřím mezi ty, na nichž se tento sudí podepsal. V květnu 1991 mě usnesením 1 RT 228/91 odsoudil k tzv. zbytkovému trestu odnětí svobody na 15 měsíců nepodmíněně, za únos mého vlastního syna do Švédska v roce 1984. Učinil tak neveřejně, bez připuštění mého nebo synova svědectví, příp. dalších důkazů, v době, kdy už nebyl problém přizvat nás nebo zajistit naše výpovědi, příp. úřední doklady od kvalifikovaných švédských úřadů z r.1984 a zesměšnil a efektivně znehodnotil Havlovu prezidentskou amnestii z r. 1990, na základě níž jsem se vrátil do vlasti, neboť jsem jí věřil a spoléhal na ni. Jeho rozsudek ve mně vyvolal trauma nejistoty a strachu, což ovlivňilo můj pobyt natolik, že jsem na podzim r. 1991 znovu v obavách zemi opouštěl, přestože jsem se nikdy nedopustil žádného kriminálního činu. Myslím si o něm totéž, co Vy. Bude mi radosti učiněním, přispět Vám svědecky v této soudní při, pokud je to ještě možné. Napište mi prosím.
Ing.Václav Matuška, Dukelská 945, 790 01 Jeseník

Z NN č.14/95 str.9:
Pan Klár se nás tedy snaží přesvědčit o tom, že zločin, spáchaný v senátu o pěti lidech, snad zločinem není? Vždyť on byl přece "jenom" předseda tohoto spolku, který rehabilitovanému Miloslavu Komínkovi vyslovil desetiletý "zbytkový trest" za to, že proti příslušníkům "pěsti dělnické třídy", kteří po něm stříleli, rovněž několikrát v sebeobraně vystřelil.

Z NN č.14/95 str.10:
Krajskému úřadu Policie České republiky, Na Hradbách, Ostrava.
K rukám ředitele Krajského úřadu vyšetřování.
Věc: Trestní oznámení na JUDr. Aloise Klára, předsedu senátu Krajského soudu v Ostravě, jako na pisatele dopisu z 9.3.1995 na adresu pana Marka Kořínka, redaktora Necenzurovaných novin.
Podávám trestní oznámení na JUDr. Aloise Klára, předsedu senátu Krajského soudu v Ostravě jako pisatele dopisu panu Marku Kořínkovi.
V příloze zasílám úplné kopie dotyčného dopisu. Z kontextu tohoto dopisu plyne, že jde panu JUDr. Klárovi vlastně o záležitost tzv. "prasečího procesu". Při této příležitosti si Dr. Klár neodpustil notorické pomluvy mé osoby, ačkoli ví jako takový, jaká je pravda, totiž že jsem byl dávno už plně rehabilitován. Pokud by to snad nevěděl ze soudních spisů, tak to ví z denního tisku.
Dr.Klár mě tedy pomlouvá s plným vědomím, že to co říká není pravda, respektive, že je to soudně prokázaná nepravda. Jelikož je splněna základní podmínka trestního zákona, žádám, aby vše bylo neprodleně prošetřeno, a JUDr. Klár předán příslušnému soudu k trestnímu postihu.
Občanskoprávní záležitost pro nemajetkovou újmu na své cti, jakož i na svém postavení ve smyslu ustanovení a práva na ochranu osobnosti, a záležitosti náležitého odškodnění podám příslušnému soudu.
Očekávám totiž zevrubné vyšetření a písemné vyrozumění.
Ve Frýdku-Místku dne 22.března 1995
S úctou Miloslav Komínek

Z NN č.14/95 str.10:

Pane ministře (ne)spravedlnosti!
Myslíte-li svá slova o očistě justice opravdu vážně, začněte na ni už konečně pracovat a sdělte nám, kdy s bývalým dělnickým lidovým soudcem, dnes soudcem Krajského soudu v Ostravě JUDr. Aloisem Klárem vyrazíte dveře. Marek Kořínek

Často opilý "věčný student", který tři školy nedokončil, aby se nakonec stal doktorem práv a ODS jej ustanovila ministrem spravedlnosti, kárné řízení, které dne 1.10.1993 slíbil, neprovedl. JUDr. Alois Klár v pohodě odešel do důchodu až po třech letech. Jakých podrazů JUDr. Klár používal se dočtete v článku Okurková sezóna ve Svědomí č.11/1996 na stranách 3 - 19.
"Prasečím procesem" byl zahájen boj za zrušení normalizačního paragrafu 156 odst. 3 tr. zák., o verbálním útoku na veřejného činitele. Díky pozdějším aktivitám Honzy Honnera uvedený teroristický paragraf pozbyl platnosti posledního dne roku 1997.
Snad čtenáři mého vysvětlování pochopili, že v dopise JUDr. Parkanové jsem se dopustil drobného omylu. JUDr. Klár do českého "gulagu" neposlal Mílu Komínka, ale poslal tam ze sovětského gulagu vrátivšího se Pavla Tunáka. To však nemění moje přesvědčení, že případ JUDr. Klára by měl řešit Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

SOUPIS DALŠÍCH PŘÍLOH v počtu 31 stran:
Xerokopie NN z roku 1995: č.5 str.10,11, č.7 str.8,9,10,
č.10 str. 8,9,10,11, č.14 str. 9,10,11
Rozsudek ze dne 15.3.1950, jímž byl odsouzen Mil. Komínek.
Dopis M. Komínka D. Cvrkalovi a M. Krejzovi.
Podáni JUDr. Klára Městské prokuratuře v Ostravě.
Podnět k zahájení trestního stíhání JUDr. Klára ze dne 25.5.1993
Usnesení o plné rehabilitaci M.Komínka zn.: 26 RT 13/93
Podání M.Komínka Okresnímu soudu v Ostravě ze dne 22.3.1995
Xerokopie Svědomí č. 11/1996 str. 2 - 19

Karel Höfer