Akce 99

Jako mnoz╔ jin╔ jsme pĎiv╔tali listopadovÎ ud┴losti 1989 jako nad┼ji na vyman┼n╔ se z komunistickÎho vlivu a vykro├en╔ na cestu ke svobod┼ a mor┴ln╔mu Ď┴du. Bohu┌el po deseti letech jsme nuceni konstatovat, ┌e se naËe nad┼je nesplnily. V┘voj se ub╔ral zcela jin┘m sm┼rem pod taktovkou re┌isÎr╩ z StB a KGB, kteĎ╔ toto velkolepÎ divadlo pĎipravili.

Star┴ nomenklaturn╔ bratrstva zaujala pĎedem pĎipravenÎ pozice v ekonomice, justici, arm┴d┼ a dalË╔ch d╩le┌it┘ch oblastech spole├nosti v├etn┼ sfÎry politickÎ. D╩sledkem toho je dnes prob╔haj╔c╔ mor┴ln╔ rozklad celÎ spole├nosti.

PĎ╔├iny tohoto neblahÎho v┘voje mus╔me hledat v samÎm po├┴tku ôsametovÎ revoluce.ö Nebyla to toti┌ revoluce, kter┴ by m┼la za c╔l porazit bolËevismus v naË╔ zemi, ale naopak umo┌nit ├┴sti komunistickÎ nomenklatury, StB a KGB postupn┘ pĎechod do rozhoduj╔c╔ch Ď╔d╔c╔ch pozic v nov┘ch geopolitick┘ch podm╔nk┴ch v Evrop┼.

S plnou v┴┌nost╔ sd┼lujeme naË╔ veĎejnosti, ┌e listopadov┘ pĎevrat v roce 1989 byl pĎedem pĎipraven┘m ôprivatiza├n╔m pu├em KGBö Ď╔zen┘m velk┘mi manipul┴tory, kteĎ╔ jeËt┼ dnes zast┴vaj╔ rozhoduj╔c╔ pozice v naË╔ zemi.

Vyz┘v┴me proto veĎejnost, aby se nenechala d┴le ohlupovat a vynutila si otevĎen╔ diskuze o z┴kulis╔ 17. listopadu 1989. Moc star┘ch struktur spojen┘ch s organizovan┘m zlo├inem st┴le roste a ob├an se pr┴va a spravedlnosti nedovol┴.

Odm╔t┴me sou├asnou hru na demokracii a po┌adujeme svobodnou debatu ve sd┼lovac╔ch prostĎedc╔ch o skute├n┘ch pĎ╔├in┴ch dneËn╔ politickÎ krize.

 

PĎ╔jmen╔
JmÎno
RodnÎ ├╔slo
Adresa
M┼sto
PSŃ

 


Copyright ę 1999   GreenBottle Software