OtevĎen┘ dopis ve v┼ci ├esk┘ch veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔.

     
     V┴┌en╔ ├lenovÎ vl┴dy ŃeskÎ Republiky, v┴┌en╔ zastupitelÎ parlamentu ŃR, v┴┌enÎ sen┴torky, v┴┌en╔ sen┴toĎi, v┴┌enÎ veden╔ veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔

     Jsou to pr┴v┼ veĎejnopr┴vn╔ informa├n╔ mÎdia, rozhlas a televize, kter┴ v dneËn╔ spole├nosti po├┴tku tĎet╔ho tis╔cilet╔ tvoĎ╔ z┴kladn╔ informa├n╔ a komunika├n╔ z┴kladnu obyvatel nejen naË╔ zem┼.  Nelze proto nad┴le ml├et k sou├asnÎmu stavu ├eskÎho veĎejnopr┴vn╔ho vys╔l┴n╔.  Pt┴me se tedy V┴s, spoluodpov┼dn┘ch za jejich stav:

     1)  Zodpov┼zte pros╔m nalÎhavou ot┴zku, kdo tedy nese odpov┼dnost za neust┴lou a dokonce prohlubuj╔c╔ se propagaci komunistickÎ ideologie v naË╔, ├eskÎ televizi, ├eskÎm rozhlase?  PĎedstavitelÎ tÎto ze z┴kona zlo├ineckÎ organizaci maj╔ deset let po listopadov┘ch zm┼n┴ch mo┌nost otevĎen┼ se vyjadĎovat k situaci v naË╔ zemi, maj╔ dlouhÎ vstupy nejen v hlavn╔ch zpravodajsk┘ch relac╔ch.  Tuto situaci lze pĎirovnat k tomu, jako kdyby po druhÎ sv┼tovÎ v┴lce m┼li pĎ╔stup do budovan┘ch demokratick┘ch mÎdi╔ ├lenovÎ SS a Gestapa, jako┌ i dalË╔ch slo┌ek spojenci pora┌enÎ faËistickÎ moci.  Situace je o to v┴┌n┼jË╔, ┌e propagace komunismu se d┼je v dob┼, kdy Ti, kdo┌ m┼li to Ët┼st╔ a d╔ky Bohu pĎe┌ili aktivn╔ protikomunistick┘ odboj, nemaj╔ Ëanci souvisle v mÎdi╔ch promluvit.  PĎitom pr┴v┼ to by mohla b┘t hlavn╔ cesta k tomu, aby mlad╔ lidÎ znovu nepodlÎhali tÎto zat╔m asi nejhorË╔ mutaci faËismu v novodob┘ch d┼jin┴ch tÎto planety a ├lensk┴ z┴kladna tÎto zlo├ineckÎ strany by se nerozËiĎovala.  M╔sto toho, aby hrdinovÎ protikomunistickÎho odboje mohli pr┴v┼ d╔ky st┴tn╔m mÎdi╔m sv┼d├it o tom, jak┘m nebezpe├╔m komunismus je, jsou organizace sdru┌uj╔c╔ ob┼ti komunistickÎho re┌imu na pokraji jejich z┴jmu. 

     Po┌adujeme proto, aby byla zĎ╔zen┴ nez┴visl┴ parlamentn╔ vyËetĎovac╔ komise, kter┴ prok┴┌e pom┼rnÎ zastoupen╔ komunistick┘ch politik╩ ve vys╔l┴n╔ veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ v╩├i pr┴v┼ slo┌k┴m napĎ╔klad protikomunistickÎho odboje, ├i poĎad╩ o komunistickÎm nebezpe├╔ a zlo├inech informuj╔c╔ch. Tomuto propagov┴n╔ komunistickÎ ideologie zamezila a ur├ila konkrÎtn╔ odpov┼dnost jednotliv┘ch pracovn╔k╩ veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ a samozĎejm┼ s nimi byl ukon├en pracovn╔ pom┼r, byď i extern╔ho charakteru.

     2)Kdo nese odpov┼dnost za to, ┌e podnes p╩sob╔ v obou veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ch agenturci a spolupracovn╔ci z Ďad STB.  Jak je mo┌nÎ, aby v takto politicky citlivÎ dob┼ nad┴le vystupovali ve veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ch lidÎ, kteĎ╔ z╔skali aď u┌ mo┌nost k prosazen╔ talentu, ├i prost┼ dobrÎ m╔sto d╔ky tomu, ┌e ud┴vali svÎ bli┌n╔ ve prosp┼ch komunistickÎ tajnÎ policie STB a jej╔ch dalË╔ch slo┌ek a zp╩sobili tak celou Ďadu tragÎdi╔. V tÎto souvislosti se takÎ obrac╔me na naËe z┴konod┴rce. Neboď nad┴le nen╔ mo┌nÎ, aby pĎ╔sluËn╔ci b┘valÎ STB ohro┌ovali strukturov┴n╔ demokracie v naËem st┴t┼.  Je potĎeba rozË╔Ďit platnost lustra├n╔ho z┴kona, nebo jinak tuto v┼c oËetĎit, aby osoby spjatÎ napĎ╔klad s komunistickou tajnou polici╔ STB, kterÎ mohou zneu┌╔t veĎejnopr┴vn╔ mÎdia k protidemokratickÎ a protiŇstavn╔ ├innosti, byly z t┼chto neodkladn┼ propuËt┼ni.

     Vys╔l┴n╔ nejen zpravodajsk┘ch poĎad╩ nese znak z┴m┼rnÎho desinformov┴n╔ naË╔ veĎejnosti. Lze vypozorovat vyt┼s╬ov┴n╔ i toho minima protikomunistick┘ch poĎad╩, aď u┌ besed, nebo zaj╔mav┘ch dokument╩, minim┴ln┼ pĎesouv┴n╔m do neatraktivn╔ch vys╔lac╔ch ├as╩. Zde je samozĎejm┼ nutno uvÎst pro pĎ╔klad hlavn╔ vys╔lac╔ ├as pro pĎ╔hody majora STB Zemana, vrchol bolËevickÎ propagandy. Co je ale nejhorË╔, ┌e napĎ╔klad dokumenty, kterÎ maj╔ pĎed Zemanem sv┘ch pravideln┘ch p┴r minut hlasatelÎ u┌ mnoho t┘dn╩ (i pĎes ├etn┴ upozorn┼n╔) uv┴d╔ jako odraz doby toho a toho roku. Jen┌e to byla pr┴v┼ agentura STB, kter┴ od po├┴tku pades┴t┘ch let vËemocn┼ rozhodovala a pomoc╔ sv┘ch pracovn╔k╩ a jejich agentur manipulovala tento n┴rod.  Tedy nejsou to ┌┴dnÎ ädokumenty odr┴┌ej╔c╔ atmosfÎru dobyô, jak n┴m dramaturgie arogantn┼ a bez ostychu vzkazuje, ale jsou to ├asto prvotĎ╔dn╔ pr┴ce prore┌imn╔ch filmaĎ╩ a dokumentarist╩, kterÎ vznikali za Ň├elem desinformace a psychologickÎho ovl┴dnut╔ ob├an╩ nesvobodnÎ zem┼.  Ne opravdu nebylo mo┌nÎ v dob┼ re┴lnÎho komunismu nato├it snad jedin┘ dokument, kter┘ by hovoĎil pravdiv┼.  A tv╩rci nejen majora Zemana, ale i dalË╔ komunistickÎ äz┴bavyô a propgandy jsou zde st┴le a rozeb╔raj╔ si nejen st┴tn╔ pen╔ze, beze sl╩vka omluvy, ale i prostor v tak d╩le┌it┘ch mÎdi╔ch o kter┘ch v tÎto petici p╔Ëu.

     SamozĎejm┼ nen╔ mo┌nÎ, aby lidÎ vydirateln╔, nebo pĎ╔mo ideologicky s komunismem spjat╔ mohli ud┼lat cokoliv pozitivn╔ho v re┴lnÎm za├le╬ov┴n╔ naË╔ zem┼ do modern╔ch demokratick┘ch struktur, aď u┌ napĎ╔klad NATO nebo EU.   Pokud v mÎdi╔ch p╩sob╔ lidÎ, kteĎ╔ z┴m┼rn┼ zkresluj╔ obraz komunistick┘ch zlo├in╩, byď jen z toho d╩vod╩, ┌e sami selhali, ale samozĎejm┼ televize byla v prvn╔ l╔nii z┴jmu komunistickÎ propagandy.  Tedy tito lidÎ, zde setrval╔ ovliv╬uj╔ t╔m zejmÎna ml┴de┌, kter┴ potom nem┴ s komunismem spr┴vn┼ a logicky asociov┴n teror a smrt, likvidaci vlastn╔ch ob├an╩, ├asto ale i vlastn╔ z┴kladny od komunistick┘ch v┘konn┘ch slo┌ek, ale naopak podlehne Ňsm┼v╩m, se kter┘mi äpora┌en╔ô komunistÎ vstupuj╔ do ob┘v┴k╩ sv┘ch ob┼t╔, aby n┴m Ďekli co ud┼laj╔ oni a┌ budou u moci, nebo a┌ na nich bude moc v naË╔ demokracii z┴visl┴.  PĎitom komunismus se zejmÎna v naË╔ zemi po des╔tky let projevoval jako ultrateroristick┘ re┌im kontrolovan┘ sadisty a krimin┴ln╔mi ┌ivly, kter┘ nastavil parametr strachu a ud┴v┴n╔, rozd┼loval rodiny, ni├il a devastoval nejen ekonomiku, ale jist┼ hlavn┼ duchovn╔ hodnoty oded┴vnÎ bohatstv╔ naËeho n┴roda. 

     Nelze pĎece hovoĎit o tom, ┌e m┴ dnes jakÎkoliv pr┴vo na existenci, nav╔ce v dob┼, kdy je n┴rod deklasov┴n pr┴v┼ mnoha des╔tkami let komunistickÎ=faËistickÎ diktatury. Nomenklatura STB a KSŃ tak dnes ├asto v klidu äpodnik┴ô nejen s rozkraden┘mi residenturn╔mi konty, ale i d╔ky svÎ pĎ╔prav┼ na listopadovÎ ud┴losti roku 1989, kterÎ pĎinesly geopolitickÎ zm┼ny rozd┼len╔ dneËn╔ho sv┼ta. To m┴ samozĎejm┼ dalË╔ negativn╔ dopady, neboď komunistÎ tak z╔sk┴vaj╔ hlasy pr┴v┼ od neinformovanÎ veĎejnosti, kter┴ se domn╔v┴, ┌e to co tady postkomunistick┴ moc u┌ deset let pĎedv┴d╔ m┴ cokoliv spole├nÎho s demokraci╔.  No a d╔ky pokra├ov┴n╔ zast╔r┴n╔ pravdy to za chv╔li bude vypadat, ┌e STB byla vlastn┼ dobro├innou antikomunistickou organizac╔.  Co┌pak opravdu chceme, aby se zapomn┼lo na ty milony zni├en┘ch rodin, lidsk┘ch osudu, na to utrpen╔, popravy a ┌al┴Ďe, na nesvobodu, kter┴ se projevovala nejen v ka┌dÎ rodin┼, ale v nitru ka┌dÎho z n┴s, kdo b┼s komunismu za┌il a jeho dozvuky pro┌╔v┴ a citliv┼ vn╔m┴ i dnes.

     Obrac╔me se proto nalÎhav┼ na veden╔ veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔, ale takÎ na politiky naËe volenÎ z┴stupce, aby urychlen┼ zm┼nili parametr vys╔l┴n╔ a p╩soben╔ veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔.  Nad┴le jsou kupĎ╔kladu utajov┴na fakta kolem akc╔, kterÎ proti vlastn╔mu n┴rodu pĎipravovala po desetilet╔ komunistick┴ STB. 

     Pokud ve veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ch nevznikne popt┴vka po t┼chto faktech, nutn┘ch k obrod┼ spole├nosti a zm┼n┼ atmosfÎry v naË╔ zemi, bude demokracie u n┴s nad┴le ohro┌ena.  STB c╔lev┼dom┼ infiltrovala toti┌ pr┴v┼ mÎdia, d┴le oblast vzd┼l┴v┴n╔, a samozĎejm┼ i oblast duchovn╔ a to vËe jsou spojenÎ n┴doby. LidÎ, kterÎ si pr┴v┼ do kl╔├ov┘ch pozic nasadila STB tam pĎev┴┌n┼ dodnes p╩sob╔ a jist┼ nemaj╔ nejmenË╔ z┴jem na tom, aby se veĎejnost dozv┼d┼la pravdu o nejen jejich ├in┼n╔. No a samozĎejm┼ ani nec╔t╔ nutnost odej╔t, proto┌e se bohu┌el nec╔t╔ ohro┌eni profesn┼, tedy t╔m, ┌e bychom kone├n┼ slyËeli, kdo reprezentuje naËi kulturu, naËi c╔rkev a ├asto i politiku.

     A co h╩Ďe ani nec╔t╔ pocit viny, ├i potĎebu se byď symbolicky n┴rodu omluvit.  Nen╔ zn┴m snad jedin┘ pĎ╔pad, kdyby vystoupil jeden z desetit╔sc╩ v┘konn┘ch agent╩, ├i d╩stojn╔k╩ STB, nebo pĎedstavitel╩ KSŃ a vyznal o co v tÎto organizaci Ëlo.  Jsme takÎ snad jedin┘m postkomunistick┘m st┴tem, kde nen╔ z┴jem na odhalen╔ agenturc╩ KGB, kteĎ╔ jsou dodnes infiltrov┴ni nejen ve veĎejnÎm ┌ivot┼, pĎi├ems Britsk┴ tajn┴ slu┌ba m┴ jejich seznam u┌ n┼kolik let tÎm┼Ď kompl┼tn╔ k dispozici!

     Domn╔v┴me se, ┌e to je pr┴v┼ proto, ┌e prostĎednictv╔m veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ nevznik┴ popt┴vka po skute├nÎ investigativn╔ ┌urnalistice, kter┴ by n┴sledn┼ vytvoĎila i popt┴vku po nazv┴n╔ zlo├in╩ komunismu, a sekund┴rn┼ tak jist┼ nastolila i pro pr╔klad rovnov┴┌nost zpravodajstv╔. Dodnes jsou kriminalizov┴ni a psychyatrizov┴ni lidÎ, kteĎ╔ si dovoluj╔ na absurdn╔ stav naË╔ spole├nosti upozornit. LidÎ, kteĎ╔ odv┴┌n┼ bojovali proti komunismu, st┴li pĎes vËechny persekuce a ├asto letit┴ v┼zn┼n╔ na stran┼ pravdy nen╔ v naËich mÎdi╔ch m╔sto.   Naopak n┴s antikomunisty tr┴p╔ to, kdy┌ vid╔me v mnoha diskusn╔ch poĎadech sed┼t pĎ╔sluËn╔ky zlo├ineckÎ komunistickÎ strany, zat╔mco hrdinovÎ protikomunistickÎho odboje, kteĎ╔ pro┌ili hned dv╔ peklo od Hitlera i jeho komunistick┘ch n┴stupc╩, odch┴z╔ pomalu st┴Ď╔m a jist┼ i smutkem za neskute├nÎ bezpr┴v╔ a nevd┼k, kter┘ skl╔z╔ dnes deset let po v╔t┼znÎ revoluci. Z mÎdi╔ se tak st┴vaj╔ steriln╔ n┴stroje politickÎ a ekonomickÎ propagandy.

     3) VeĎejnopr┴vn╔ media by m┼la m╔t velmi tvrdÎ limity pro reklamu, pokud nebude lepË╔m ĎeËen╔m jej╔ naprost┘ z┴kaz.      

     Ob├anÎ st┴tu by m┼li m╔t pr┴vo se spolehnout na informace pr┴v┼ t┼chto veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔. Vzpome╬me jen ale pro pĎ╔klad masivn╔ch reklamn╔ch kampan╔ ve prosp┼ch Hardwardsk┘ch Fond╩. Jak je mo┌nÎ, ┌e veĎejnopr┴vn╔ mÎdia v╩bec klasickou komer├n╔ reklamu u┌╔vaj╔ a pokud ano, jakto┌e si neuv┼domuj╔, ┌e jsou ve zcela odliËnÎ pozici na rozd╔l od komer├n╔ch mÎdi╔, neboď podle n┼kter┘ch pr┴vn╔ch expertis je veĎejnopr┴vn╔ mÎdium ┌alovatelnÎ pokud poskytne prostor neov┼ĎenÎmu projektu a zpracuje, ├i i jen presentuje jeho reklamn╔ kampa╬.  PĎikl┴n╔me se k tomu pr┴vn╔mu n┴zoru, ┌e lidÎ, kteĎ╔ doËli Ňjmy na z┴klad┼ klamavÎ reklamy ve veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ch maj╔ podle nadĎazen┘ch pr┴vn╔ch Ňprav pr┴vo na plnÎ odËkodn┼n╔ ze strany ├eskÎ televize.Navrhujeme naËim volen┘m z┴stupc╩m zjedn┴n╔ n┴pravy ve v┼ci mo┌nosti a zp╩sobu reklamy ve veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ch.

     4) VeĎejnopr┴vn╔ mÎdia by m┼la poskytnout daleko ËirË╔ prostor pro takzvanou migraci pro objektivitu, tedy neust┴lÎ a pravidelnÎ stĎ╔d┴n╔ zejmÎna zpravodajsk┘ch redaktor╩, aby tito si nemohli vytvoĎit pĎ┴telskÎ a jinÎ vazby na politiky, ├i jen na svÎ m╔sto.  K tomuto jevu u n┴s doch┴z╔ velmi ├asto.
V tÎto souvislosti bych r┴d zpochybnil jakÎkoliv ceny a ankety ve prosp┼ch pracovn╔k╩ veĎejnopr┴vn╔ televize.  Ta m┴ plnit Ňpln┼ jinÎ posl┴n╔ v demokratickÎ spole├nosti, tedy nikoliv tvoĎit kulty osobnosti a utv┴Ďet hv┼zdy toho, kterÎho oboru, ale naopak stĎ╔dm┼ a v┼cn┼ odr┴┌et potĎeby modern╔ spole├nosti a stĎ╔dat nejen ┌┴nry, ale i co nejËirË╔ pole pracovn╔k╩ um┼leck┘ch profes╔, aby odr┴┌ela co nejËirË╔ spektrum n┴zor╩.  NepotĎebujeme zasmuËile obli├eje, kterÎ n┴s budou deprimovat n┼kolika zpravodajstv╔mi denn┼.  Zat╔m nad┴le plat╔ ┌e nejlepË╔ cestou do televize je jak┘koliv Ňchyln┘ ├in. Pokud tento parametr nezm┼n╔me a neuk┴┌eme i tu v┼tËinu ├estn┘ch a rozumn┘ch lid╔, jejich Ňsp┼chy a snahu, potom skute├n┼ nen╔ mo┌no se divit n┴r╩stu veËker┘ch extrÎmistick┘ch hnut╔ a celkovÎ skepse mezi obyvately naË╔ kr┴snÎ, ale nad┴le devastovanÎ zem┼.

     Pr┴v┼ do sekt aď u┌ n┴bo┌ensk┘ch nebo politick┘ch a extrÎmistick┘ch hnut╔ ├asto tam dojdou pr┴v┼ frustrov┴n╔ l┌╔ a pĎetv┴Ďkou, kterou mÎdia manipuluj╔ lid do skepse aď u┌ v z┴m┼ru nebo d╩sledku otĎesnÎ jejich pr┴ce.  Je velmi neefektivn╔, aby si veĎejnopr┴vn╔ mÎdia h┘├kala hv┼zdy, zn┴mÎ tv┴Ďe, neboď to prodra┌uje jej╔ provoz a z┴rove╬ j╔ to odeb╔r┴ nutno sebereflexi a div┴k╩m mo┌nost opravdu origin┴ln╔ho kulturn╔ho vy┌it╔.   Je to neuv┼ĎitelnÎ, kdy┌ na obrazovce veĎejnopr┴vn╔ televize takto talentovanÎho n┴roda, se stĎ╔d┴ jen p┴r set , ├i des╔tek äzn┴m┘chô tv┴Ď╔, ├asto zn┴m┘ch u┌ pr┴v┼ z prokomunistickÎho vys╔l┴n╔, pĎe├asto i z agenturn╔ch svazk╩ STB. 

     Pros╔me naËe z┴konod┴rce, ale i veden╔ pr┴v┼ veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔, aby si uv┼domili, ┌e stav veĎejnopr┴vn╔ch mÎdi╔ v naË╔ zemi je nad┴le neŇnosn┘ a to zvl┴Ët┼ v dob┼, kdy bohu┌el mÎdia pĎeb╔raj╔ i Ňlohu v┘chovnou, vzhledem k rytmu dobu a vyt╔┌enosti dosp┼lÎ populace.  

   O to v╔ce je potĎeba db┴t na to, aby vys╔l┴n╔ m┼lo charakter ob├ansk┘, nekomer├n╔, aby odr┴┌elo n┴zorovou hladinu a nikoliv si p┼stovalo uËl┴pnutÎ, zakĎiknutÎ koncesion┴Ďe, kteĎ╔ jsou roz├arov┴n╔ t╔m, kdy┌ jsou ka┌dodenn┼ stresov┴n╔ mÎdiem, za kterÎ plat╔ hned n┼kolikr┴t.  Jako koncesion┴Ďi, potom jako ob├anÎ, kdy┌ jsou podvedeni napĎ╔klad klamavou reklamou, neboďíjak upozor╬ujeme tato v┼c nen╔ v╩bec systÎmov┼ ĎeËena, nebo i l┌ivou informac╔, nebo t╔m, kdy┌ deset let od Ňdajn┼ vyhranÎ protikomunistickÎ revoluce m╩┌eme na obrazovk┴ch n┼kolikr┴t denn┼ spatĎit komunisty, tedy zlo├ince, jak se vyjadĎuj╔ k budoucnosti tohoto n┴roda, kter┘ pĎivedli po desetilet╔ch teroru fyzickÎho i psychickÎho do krize z n╔┌ se jen t┼┌ko vzpamatov┴v┴me, my, kteĎ╔ jsme to pĎe┌ili a to Ët┼st╔ jsme zdaleka nem┼li vËichni.  Aď u┌ m┴me na mysli jen v┘chovu naË╔ ml┴de┌e a jej╔ informovanost, nebo aď mysl╔me hloub┼ji na ty miliony ob┼t╔ komunistickÎ zv╩le, co by n┴m asi Ďekli, dnes po naË╔ sametovÎ revoluci, kdyby si pustili ve├er zpr┴vy a tam vid┼li to nekone├nÎ rudÎ defilÎ.


                               My podepsan╔ pros╔me ve vË╔ pokoĎe o urychlenÎ ĎeËen╔ v┼c╔ tÎto Petice   Dekujeme

 

PĎ╔jmen╔
JmÎno
RodnÎ ├╔slo
Adresa
M┼sto
PSŃ

 


Copyright ę 1999   GreenBottle Software