V¨ZVA

Z┴kaz ├innosti vËem extremistick┘m organisac╔m

V sou├asnÎ dob┼ projedn┴v┴ vl┴da ŃR n┴vrh zmocn┼nce pro lidsk┴ pr┴va a ministerstva vnitra o z┴kazu n┼kter┘ch extremistick┘ch stran a hnut╔. PĎi tÎto pĎ╔le┌itosti nelze opomenout stranu, kter┴ zp╩sobila sv┘mi zlo├iny, terorem a repres╔ nenapravitelnÎ Ëkody jak hmotnÎho, kulturn╔ho a spole├enskÎho dopadu. Stranu, kter┴ na z┴klad┼ komunismu  jako politickÎ filosofie existuje ji┌ cel┴ desetilet╔, ne-li stalet╔, komunistickou stranu , kter┴ svou doktr╔nou re┴lnÎho komunismu v praxi uskute├nila systematickou represi v takovÎ m╔Ďe, ┌e teror byl pov┘Ëen na zp╩sob vl┴dnut╔. Komunistick┘ re┌im pĎekonal individu┴ln╔ zlo├iny jasn┼ zam┼Ďen┘mi vyvlast╬ovac╔mi akcemi, pĎ╔le┌itostn┘mi masakry, cenzurou vËech komunika├n╔ch prostĎedk╩, kontrolou hranic, vyhoËďov┴n╔m disident╩ v takovÎ m╔Ďe, ┌e tyto masovÎ zlo├iny se staly skute├n┼ systÎmem vl┴dnut╔. Strana tohoto typu pod n┴zvem KSŃ Ď┴dila v Ńeskoslovensku do listopadu 1989 a Ď┴d╔ v jinÎm pĎevleku a jin┘mi , ├asto skryt┘mi metodami dodnes pod n┴zvy KSŃM , SŃK  a pod. Nelze pĎipustit, ┌e v┼tËina zlo├in╩ komunistickÎ strany v Ńeskoslovensku odpov╔dala älegalit┼ô, uplat╬ovanÎ institucemi patĎ╔c╔m k re┌imu, kter┘ byl ofici┴ln┼ mezin┴rodn┼ uzn┴v┴n a jejich┌ ËÎfovÎ byli pĎij╔m┴ni ËÎfy a oporami demokratick┘ch re┌im╩. äLegalituô komunismu nelze tedy dovozovat z hlediska z┴konod┴rstv╔ komunistick┘ch re┌im╩ za uznanou a legitimn╔, ale posouzen╔m zlo├innosti komunismu podle nepsanÎho k¤du pĎirozen┘ch pr┴v lid╔. Komunismus p┴chaj╔c╔ nes├etnÎ zlo├iny na zased┴n╔ pĎedsednictva, p╩sobil pĎedn┼ proti duËi ├lov┼ka, kde se provinil nejv╔ce a p╩sob╔ ve svÎ zhoubnosti dodnes, podporov┴n legitimn╔mi komunistick┘mi stranami, kterÎ se nikdy nevzdaly tĎ╔dn╔ho boje a teroru. Zlo├iny proti lidskÎ duË╔ maj╔ nejhorË╔ a st┴le trvaj╔c╔ dimenzi, co┌ se projevuje na preferenc╔ch st┴le existuj╔c╔ zlo├ineckÎ KSŃM. Zlo├iny proti sv┼tovÎ a n┴rodn╔ kultuĎe jsou op┼t prezentov┴ny v sou├asn┘ch medi╔ch a vyd┴v┴ny za kulturu zcela legitimn╔. KomunistÎ vËeho druhu a pĎevlek╩ se op┼t zcela veĎejn┼ chystaj╔  k pĎevzet╔ moci. Nejsou to ┌┴dn╔ jin╔ komunistÎ ne┌ ti, kteĎ╔ ve jmÎnu komunismu vra┌dili, deportovali civiln╔ obyvatelstvo, ├asto na nucenÎ pr┴ce nebo za jin┘m Ň├elem, jako┌ to Ëpatn┘m zach┴zen╔m s  nimi, popravovali rukojm╔ a politickÎ odp╩rce, fyzicky a duËevn┼ t┘rali politickÎ v┼zn┼, rabovali veĎejn┘ ├i soukrom┘ majetek, bezd╩vodn┼ ni├ili m┼sta a vesnice nebo je pustoËili ve jmÎnu jakÎsi vojenskÎ potĎeby.

    Znaky komunismu nesou sou├asnÎ komunistickÎ strany v ŃeskÎ republice st┴le a komunistÎ v nich i mimo n┼ se nikdy nevzdali svΠ z┴sadn╔ doktr╔ny tĎ╔dn╔ho boje za kone├nÎ v╔t┼zstv╔.

V sou├asnÎ dob┼ za├╔naj╔ komunistΠ op┼t skl╔zet ovoce svÎ dlouhodobÎ praxe a proto┌e jsou legitimn╔ slo┌kou politickÎho ┌ivota mysl╔ na politickou moc a c╔le vyhr┴t volby se v╩bec nevzd┴vaj╔, ba naopak systematicky t┼┌╔ z ned┴vnÎ st┴tn╔ komunistickÎ praxe, a stav╔ novou, jeËt┼ l╔biv┼jË╔ komunistickou doktr╔nu. KomunistÎ tedy Ëkod╔ d┴le a d╩sledky komunistickÎ praxe se prom╔taj╔ jak v  transformaci hospod┴Ďstv╔, tak v celÎ spole├nosti. Komunistick┴ nomenklatura jak b┘val┴, tak sou├asn┴, doslova rozebrala v procesu privatizace a transformace st┴tn╔ majetek, kter┘ d┴le defrauduje, rozprod┴v┴, zpronev┼Ďuje a rozkr┴d┴ v rozsahu, ┌e n┴rodn╔ hospod┴Ďstv╔ je destabilizov┴no . Zcela otevĎen┼ jsou komunistÎ proti naË╔ existenci v NATO,  ryze Ň├elov┼ jsou maĎeny snahy o vstup do EvropskÎ unie. Ji┌ zcela otevĎen┼ Ëtvou svÎ lidi proti lidem a jinÎ lidi proti jin┘m lidem nepĎetr┌itou akc╔ KLÚN.

   Zvl┴Ët┼ na venkov┼ doch┴z╔ k rafinovanÎmu vyvlast╬ov┴n╔ majetku opr┴vn┼n┘ch osob dru┌stevn╔ komunistickou nomenklaturou. Je to jen jin┘ druh kolektivizace a vyvlastn┼n╔, op╔raj╔c╔ se o chatrnÎ z┴kony , jejich┌ Ëpatnou kvalitu zavinili pr┴v┼ komunistÎ v z┴konod┴rn┘ch sborech. Pod rouËkou dru┌stevn╔ doktr╔ny se neopr┴vn┼n┼ obohacuj╔ celÎ skupiny lid╔ organizovanÎ pod r╩zn┘mi obchodn╔mi a sdru┌en┴Ďsk┘mi n┴zvy, v jejich┌ ├ele stoj╔ op┼t komunistÎ nebo äb┘val╔ô komunistÎ. SluËnost,  demokracie a v┼tËina znak╩ lidskosti jsou op┼t pop╔r┴ny a omezov┴ny byrokratick┘mi podvazky. ˙ivot na venkov┼ se bl╔┌╔ kolapsu z pseudotransformace dru┌tev.  Rolnick┘ a selsk┘ lid, kter┘ na genocidu komunismu, jeho zlo├iny, teror a represe nejv╔ce doplatil v minulosti, dopl┴c╔ i v sou├asnosti na pokra├uj╔c╔m zhoubnÎm d╔le komunismu a je si pln┼ v┼dom, ┌e nositelÎ komunismu jsou pĎ╔sluËn╔ci extremistick┘ch komunistick┘ch stran, p╩sob╔c╔ st┴le v┼tË╔ m┼rou na v┼ci veĎejnÎ.

    Na konferenc╔ch Svaz vlastn╔k╩ p╩dy a soukrom┘ch roln╔k╩ a Unie farm┴Ď╩ v ŃR, ve sv┼tle t┼chto skute├nost╔  pĎi pam┴tce tis╔c╩ umu├en┘ch, zabit┘ch a popraven┘ch roln╔k╩  se st┴le v╔ce objevuj╔  hlasy, varuj╔c╔ sou├asnou  spole├nost pĎed dalË╔ leg┴ln╔ existenc╔ komunistick┘ch a extremistick┘ch stran, vyz┘vaj╔ vl┴du ŃR , poslance a sen┴tory Parlamentu ŃR, aby se zasadili o zruËen╔ a z┴kaz vËech stran a hnut╔ existuj╔c╔ch a zalo┌en┘ch na b┴zi komunismu a faËismu, nebo na b┴zi extremistick┘ch ideologi╔, vedouc╔ch k organizovanÎmu n┴sil╔ jednÎ strany v╩├i zbytku spole├nosti a pokud nejsou organizov┴ni podle platnÎho pr┴va, aby pĎ╔sluËnÎ pr┴vn╔ pĎedpisy byly novelizov┴ny tak, aby mohly b┘t postihov┴ny osoby, kterÎ praktikuj╔ v┘Ëe zm╔n┼nou praxi extremismu a to jak veĎejn┼ tak skryt┘mi formami.

   PĎib┘v┴ hlas╩, kterΠ vyz┘vaj╔ vËechny demokratickÎ a organizovanÎ slo┌ky v ├eskÎ spole├nosti, aby se pĎipojili k tÎto v┘zv┼ natolik, aby bylo dosa┌eno c╔le zbavit se hrozby jha doposud nepotrestanÎ totality.

 

Ing. Jarom╔r S. Mor┴vek

poradce a kunzultant, m. p. Ď. SVP SR ŃR

V BraniËovic╔ch dne  11.2.2000               

 

PĎ╔jmen╔
JmÎno
RodnÎ ├╔slo
Adresa
M┼sto
PSŃ

 


Copyright ę 1999   GreenBottle Software