VÝZVA

Zákaz činnosti všem extremistickým organisacím

V současné době projednává vláda ČR návrh zmocněnce pro lidská práva a ministerstva vnitra o zákazu některých extremistických stran a hnutí. Při této příležitosti nelze opomenout stranu, která způsobila svými zločiny, terorem a represí nenapravitelné škody jak hmotného, kulturního a společenského dopadu. Stranu, která na základě komunismu  jako politické filosofie existuje již celá desetiletí, ne-li staletí, komunistickou stranu , která svou doktrínou reálného komunismu v praxi uskutečnila systematickou represi v takové míře, že teror byl povýšen na způsob vládnutí. Komunistický režim překonal individuální zločiny jasně zaměřenými vyvlastňovacími akcemi, příležitostnými masakry, cenzurou všech komunikačních prostředků, kontrolou hranic, vyhošťováním disidentů v takové míře, že tyto masové zločiny se staly skutečně systémem vládnutí. Strana tohoto typu pod názvem KSČ řádila v Československu do listopadu 1989 a řádí v jiném převleku a jinými , často skrytými metodami dodnes pod názvy KSČM , SČK  a pod. Nelze připustit, že většina zločinů komunistické strany v Československu odpovídala Ąlegalitěď, uplatňované institucemi patřícím k režimu, který byl oficiálně mezinárodně uznáván a jejichž šéfové byli přijímáni šéfy a oporami demokratických režimů. ĄLegalituď komunismu nelze tedy dovozovat z hlediska zákonodárství komunistických režimů za uznanou a legitimní, ale posouzením zločinnosti komunismu podle nepsaného kódu přirozených práv lidí. Komunismus páchající nesčetné zločiny na zasedání předsednictva, působil předně proti duši člověka, kde se provinil nejvíce a působí ve své zhoubnosti dodnes, podporován legitimními komunistickými stranami, které se nikdy nevzdaly třídního boje a teroru. Zločiny proti lidské duší mají nejhorší a stále trvající dimenzi, což se projevuje na preferencích stále existující zločinecké KSČM. Zločiny proti světové a národní kultuře jsou opět prezentovány v současných mediích a vydávány za kulturu zcela legitimní. Komunisté všeho druhu a převleků se opět zcela veřejně chystají  k převzetí moci. Nejsou to žádní jiní komunisté než ti, kteří ve jménu komunismu vraždili, deportovali civilní obyvatelstvo, často na nucené práce nebo za jiným účelem, jakož to špatným zacházením s  nimi, popravovali rukojmí a politické odpůrce, fyzicky a duševně týrali politické vězně, rabovali veřejný či soukromý majetek, bezdůvodně ničili města a vesnice nebo je pustošili ve jménu jakési vojenské potřeby.

    Znaky komunismu nesou současné komunistické strany v České republice stále a komunisté v nich i mimo ně se nikdy nevzdali své  zásadní doktríny třídního boje za konečné vítězství.

V současné době začínají komunisté  opět sklízet ovoce své dlouhodobé praxe a protože jsou legitimní složkou politického života myslí na politickou moc a cíle vyhrát volby se vůbec nevzdávají, ba naopak systematicky těží z nedávné státní komunistické praxe, a staví novou, ještě líbivější komunistickou doktrínu. Komunisté tedy škodí dále a důsledky komunistické praxe se promítají jak v  transformaci hospodářství, tak v celé společnosti. Komunistická nomenklatura jak bývalá, tak současná, doslova rozebrala v procesu privatizace a transformace státní majetek, který dále defrauduje, rozprodává, zpronevěřuje a rozkrádá v rozsahu, že národní hospodářství je destabilizováno . Zcela otevřeně jsou komunisté proti naší existenci v NATO,  ryze účelově jsou mařeny snahy o vstup do Evropské unie. Již zcela otevřeně štvou své lidi proti lidem a jiné lidi proti jiným lidem nepřetržitou akcí KLÍN.

   Zvláště na venkově dochází k rafinovanému vyvlastňování majetku oprávněných osob družstevní komunistickou nomenklaturou. Je to jen jiný druh kolektivizace a vyvlastnění, opírající se o chatrné zákony , jejichž špatnou kvalitu zavinili právě komunisté v zákonodárných sborech. Pod rouškou družstevní doktríny se neoprávněně obohacují celé skupiny lidí organizované pod různými obchodními a sdruženářskými názvy, v jejichž čele stojí opět komunisté nebo Ąbývalíď komunisté. Slušnost,  demokracie a většina znaků lidskosti jsou opět popírány a omezovány byrokratickými podvazky. Život na venkově se blíží kolapsu z pseudotransformace družtev.  Rolnický a selský lid, který na genocidu komunismu, jeho zločiny, teror a represe nejvíce doplatil v minulosti, doplácí i v současnosti na pokračujícím zhoubném díle komunismu a je si plně vědom, že nositelé komunismu jsou příslušníci extremistických komunistických stran, působící stále větší měrou na věci veřejné.

    Na konferencích Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků a Unie farmářů v ČR, ve světle těchto skutečností  při památce tisíců umučených, zabitých a popravených rolníků  se stále více objevují  hlasy, varující současnou  společnost před další legální existencí komunistických a extremistických stran, vyzývají vládu ČR , poslance a senátory Parlamentu ČR, aby se zasadili o zrušení a zákaz všech stran a hnutí existujících a založených na bázi komunismu a fašismu, nebo na bázi extremistických ideologií, vedoucích k organizovanému násilí jedné strany vůči zbytku společnosti a pokud nejsou organizováni podle platného práva, aby příslušné právní předpisy byly novelizovány tak, aby mohly být postihovány osoby, které praktikují výše zmíněnou praxi extremismu a to jak veřejně tak skrytými formami.

   Přibývá hlasů, které  vyzývají všechny demokratické a organizované složky v české společnosti, aby se připojili k této výzvě natolik, aby bylo dosaženo cíle zbavit se hrozby jha doposud nepotrestané totality.

 

Ing. Jaromír S. Morávek

poradce a kunzultant, m. p. ř. SVP SR ČR

V Branišovicích dne  11.2.2000               

 

Příjmení
Jméno
Rodné číslo
Adresa
Město
PSČ

 


Copyright © 1999   GreenBottle Software